Διαλογισμός Yin Yang

Το yin-yang είναι διαρκώς σε κίνηση για να μπορέσει να επικρατεί ισορροπία.

Yin Yang Meditation

The yin-yang is constantly moving in order to maintain balance. If there is a separation from the

Divine Masculine Meditation

Male energy is associated with fire, with the father sky and the sun. How are these energies expressed in your body?

Διαλογισμός Ιερού Αρσενικού

Η αρσενική ενέργεια σχετίζεται με τη φωτιά, με τον πατέρα ουρανό και τον ήλιο. Πώς εκφράζονται αυτές οι ενέργειες στο σώμα σου;

Διαλογισμός Ιερού Θηλυκού

Η θηλυκή ενέργεια σχετίζεται με το νερό, με τη μητέρα γη και τη σελήνη. Πώς εκφράζονται αυτές οι ενέργειες στο σώμα σου; Σε αυτόν τον διαλογισμό εξερευνούμε αυτήν την όμορφη πλευρά.

Divine Feminine Meditation

The feminine energy is related to water, mother earth and the moon. How are these energies expressed in your body? In this meditation we explore this beautiful side

Διαλογισμός πένθους

Το πένθος είναι ακόμα ένα εργαλείο για να δουλέψουμε τον εγωισμό μας. Να μπούμε στη θέση να σκεφτούμε τι είναι καλύτερο για την ψυχή που φεύγει. Είναι πολύ δύσκολο να παραδεχτούμε κάποιες φορές ότι η κάθε ψυχή φεύγει την καλύτερη στιγμή για εκείνη.

Grief meditation

Grief is another tool to work on our selfishness. To be able to think about what is best for the passing soul. It is very difficult to admit sometimes that every soul leaves at the best time for it.